Δοκιμή σύνδεσης SureConnect (βέβαιη σύνδεση)

Τι είναι η δοκιμή σύνδεσης SureConnect;

Η δοκιμή σύνδεσης SureConnect μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαπιστωθεί εάν ένας παλμογράφος TiePie, όπως ο WiFiScope WS6 DIFF, WiFiScope WS6, WiFiScope WS5, Handyscope HS6 DIFF ή ο Handyscope HS5 είναι σωστά συνδεδεμένος σε ένα ελεγχόμενο εξάρτημα η σε αντικείμενο δοκιμής.

Κακή επαφή με ένα αντικείμενο δοκιμής μπορεί να προκληθεί από:

  • κακή κατάσταση καλωδίων μέτρησης / ληπτών μέτρησης
  • κακή επαφή με μια πρίζα, λόγω οξείδωσης ακροδεκτών
  • διακοπή στην καλωδίωση.

Πώς μπορώ να εκτελέσω μια δοκιμή σύνδεσης;

H δοκιμή σύνδεσης SureConnect περιλαμβάνεται στο λογισμικού παλμογράφου Multi Channel και γίνεται εύκολα με το πάτημα του πλήκτρου συντόμευσης C.

Όταν ένα κανάλι είναι συνδεδεμένο σωστά, τα αντίστοιχο τετράγωνο γίνεται πράσινο, βλέπε εικόνα 1. Η εικόνα δείχνει τον έλεγχο ενός συνδετήρα με τη βοήθεια μιας Δοκιμαστικής Ακίδας TP-BP85 στο κανάλι 1.

 Έλεγχος μια σύνδεσης με τη δοκιμή σύνδεσης

Σχήμα 1: Έλεγχος μια σύνδεσης με τη δοκιμή σύνδεσης

Το πράσινο τετράγωνο υποδεικνύει ότι το κανάλι 1, συνδέεται σωστά με το σημείο ελέγχου. Αν όλες οι συνδέσεις έχουν ελεγχθεί και είναι σωστές, το παράθυρο SureConnect μπορεί να κλείσει πατώντας και πάλι το πλήκτρο συντόμευσης C ή το πλήκτρο Esc.

Σχετική πληροφορία

SureConnect
TiePie SureConnect technology assures probe connection during oscilloscope measurements
Coolant Temperature Sensor
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού, από ένα κινητήρα σε στάδιο προθέρμανσης. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
inductive crankshaft sensor
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας αισθητήρας επαγωγικού τύπου, στροφαλοφόρου άξονα, όταν ο κινητήρας περιστρέφεται με τη μίζα και στο ρελαντί. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο επαγωγικός αισθητήρας του στροφαλοφόρου άξονα λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
ABS Sensor Inductive
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας επαγωγικός αισθητήρας ABS, σε ένα τροχό που στρέφεται με το χέρι. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ένας επαγωγικός αισθητήρας ABS λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.