Command line opties voor de Multi Channel oscilloscoop-software

De Multi Channel oscilloscoop-software kan gestart worden met command line parameters. Dit maakt het mogelijk de Multi Channel oscilloscoop-software extra taken te laten uitvoeren wanneer het gestart wordt, zoals venstergrootte en -positie instellen of een bepaalde setfile inlezen. Wanneer bepaalde metingen vaak uitgevoerd worden, kan voor iedere meting een snelkoppeling gemaakt worden met de vereiste command line parameters.

Wanneer Meer instanties toestaan aan staat in de Multi Channel oscilloscoop-software, wordt iedere keer dat de Multi Channel oscilloscoop-software gestart wordt een nieuwe instantie geopend. Eventuele command line opties worden in die instantie afgehandeld. Wanneer Meer instanties toestaan uit (standaard) staat, wordt bij iedere start de huidige instantie geactiveerd. Zolang die instantie draait, worden eventuele command line opties aan de die instantie doorgegeven en daar afgehandeld. Diverse command line opties werken het best als Meer instanties toestaan uit staat.

Wanneer in een batch-operatie bestanden omgezet worden of afbeeldingen gemaakt worden, is het aanbevolen Instellingen->Algemeen->Meer instanties toestaan uit te schakelen en eerst een instantie van de Multi Channel oscilloscoop-software te starten, voor de command line commando's uitgevoerd worden. De draaiende instantie van de Multi Channel oscilloscoop-software blijft dan actief en zal alle commando's uitvoeren.

Het volgende is van toepassing voor command line opties:

  • command line opties zijn ongevoelig voor hoofd- en kleine letters
  • waarden tussen [ ] zijn optioneel
  • waarden tussen ( ) zijn verplicht
  • waarden na = zijn de standaard waarden
  • als de opties-string spaties bevat, moet deze omgeven worden door aanhalingstekens
  • er kunnen meer command line opties gebruikt worden in een enkele aanroep

Hieronder staat een lijst met de beschikbare command line opties voor de Multi Channel oscilloscoop-software.

Setfiles laden

Commando Beschrijving
-d setfile.tps Laad desktop uit setfile
-sa setfile.tps Laad eerste scoopinstellingen uit setfile in alle scopes
-sn setfile.tps Laad eerste scoopinstellingen uit setfile in de n-de scoop
-ga setfile.tps Laad eerste functiegenerator-instellingen uit setfile in alle functiegeneratoren
-gn setfile.tps Laad eerste functiegenerator-instellingen uit setfile in de n-de functiegenerator
-l setfile.tps Laad setfile. Bestandstype wordt automatisch gedetecteerd
-l objectfile.tpo Laad objecten uit objectfile.

Wanneer objectfiles (.tpo) worden geladen, worden de objecten in het bestand toegevoegd aan de huidige setup. Als de setup al objecten bevat, blijven die aanwezig en worden de nieuwe objecten onder aan de lijst toegevoegd. Om de huidige objecten te verwijderen voor de nieuwe worden geladen moet het commando -ClearObjects aan de command line opties toegevoegd worden. Dit verwijdert eerst de bestaande objecten voor het toevoegen van de nieuwe.

Data en/of instellingen opslaan

Commando Beschrijving
-SaveAll setfile[.tps][,NoData] Sla desktop op in setfile
-SaveScp setfile[.tps][,Index=1][,NoData] Sla scoop nummer index op in setfile
-SaveObj setfile[.tps][,Index=1][,NoData] Sla object nummer index op in setfile
-SaveGen setfile[.tps][,Index=1][,NoData] Sla functiegenerator nummer index op in setfile
-SaveImg filename(.png|.bmp|.gif|.emf|.jpg)[,Index=1][,w=800][,h=600][,Scheme=Image standard] Sla screenshot van grafiek nummer index op in filename

Exporteren instrument- of object-data

Het is mogelijk data in scoop-kanalen te exporteren naar diverse datatypen. Om de juiste scoop te selecteren wordt zijn index in het objectscherm gebruikt. De eerste scoop heeft index 1.

Het is ook mogelijk data in andere objecten dan scoop-kanalen te exporteren naar diverse datatypen. Om het juiste object te selecteren wordt zijn index in het objectscherm gebruikt. Het eerste object heeft index 1.

Het resulterende bestand zal hetzelfde zijn als wanneer de instrument- of object-data vanuit het gebruikersinterface geëxporteerd wordt.

Exporteren naar een binair bestand

-SaveScp datafile.bin[,optie=waarde][,optie=waarde]
-SaveObj datafile.bin[,optie=waarde][,optie=waarde]

Optie Waarden Beschrijving
Index geheel getal > 0 Scoop- of objectnummer, standaard = 1
Datayype INT8|INT16|INT32|INT64|
UINT8|UINT16|UINT32|UINT64|
FLOAT32|FLOAT64
Datatype dat wordt gebruikt

Voor meer informatie over exporteren naar het binaire formaat en de beschikbare opties, raadpleeg de beschrijving binair formaat.

Exporteren naar een ASCII-bestand

-SaveScp datafile.csv[,optie=waarde][,optie=waarde]...
-SaveObj datafile.csv[,optie=waarde][,optie=waarde]...

Optie Waarden Beschrijving
Index geheel getal > 0 Scoop- of objectnummer, standaard = 1
ColumnSeparator SemiColon|Comma|Tab|Space Kolomscheider die wordt gebruikt
DecimalSeparator Dot|Comma Decimaalteken dat wordt gebruikt
SampleNumber 0|1 Boolean die aangeeft of samplenummer wordt opgeslagen
RelativeTime 0|1 Boolean die aangeeft of relatieve tijd wordt opgeslagen
NumberFormat General|Fixed|Exponent Getalsformaat dat wordt gebruikt
Precision 1|2|...|8|...|14|15 Aantal significante cijfers
Digits 0|1|2|...|14|15 (Minimum) aantal cijfers in fractie of exponent

Voor meer informatie over exporteren naar het ASCII CSV formaat en de beschikbare opties, raadpleeg de beschrijving ASCII CSV formaat.

Exporteren naar een JSON-bestand

-SaveScp datafile.json[,option=value][,option=value]...
-SaveObj datafile.json[,option=value][,option=value]...

Optie Waarden Beschrijving
Index geheel getal > 0 Scoop- of objectnummer, standaard = 1
Settings 0|1 Boolean die aangeeft of instellingen worden opgeslagen
Data 0|1 Boolean die aangeeft of meetwaarden worden opgeslagen

Voor meer informatie over exporteren naar het JSON-formaat, raadpleeg de beschrijving JSON -formaat.

Exporteren naar een Matlab-bestand

-SaveScp datafile.mat[,optie=waarde]
-SaveObj datafile.mat[,optie=waarde]

Optie Waarden Beschrijving
Index geheel getal > 0 Scoop- of objectnummer, standaard = 1

Voor meer informatie over exporteren naar het Matlab-formaat, raadpleeg de beschrijving Matlab-formaat.

Exporteren naar een WAVE-audio-bestand

-SaveScp datafile.wav[,optie=waarde][,optie=waarde]...
-SaveObj datafile.wav[,optie=waarde][,optie=waarde]...

Optie Waarden Beschrijving
Index geheel getal > 0 Scoop- of objectnummer, standaard = 1
MaxResolution 8|16|32|64 Maximale resolutie die wordt gebruikt
MaxChannelCount 1|2|3|...|31|32 Maximaal aantal kanalen dat wordt opgeslagen
SampleFrequency -2|-1|n > 0 Sample-frequentie die wordt gebruikt:
-2 : gebruik de dichtstbijzijnde standaard sample-frequentie
      (11025, 22050, 44100, 48000 of 96000)
-1 : gebruik de originele sample-frequentie van de data
 n : gebruik sample-frequentie n

Voor meer informatie over exporteren naar het WAVE audio-formaat en de beschikbare opties, raadpleeg de beschrijving WAVE audio-formaat.

Venstergrootte en -positie

Commando Beschrijving
-MWS FULL Maximaliseer hoofdvenster
-MWS breedte,hoogte Stel breedte1 en hoogte1 van hoofdvenster in
-MWS links,top,breedte,hoogte Zet hoofdvenster op positie links1,top1 met breedte1 en hoogte1

1. Deze waarden kunnen zowel worden opgegeven in pixels als procenten (voeg een %-teken toe).

Voorbeelden

MultiChannel -d d:\source.tps
Laad desktop uit d:\source.tps

MultiChannel -SaveAll d:\dest
Sla desktop op in d:\dest.tps, inclusief data

MultiChannel -SaveScp d:\scope1,Index=1,nodata
Sla scoop nummer 1 op in d:\scope1.tps, zonder data

MultiChannel -l d:\source.tps -SaveScp d:\dest.mat
Converteer scoop-data van eerste scoop in d:\source.tps naar d:\dest.mat

MultiChannel.exe -ClearObjects -l d:\source.tpo -SaveObj d:\dest.csv
Wis de huidige objecten, lees object(en) in uit d:\source.tpo en exporteer het eerste object naar d:\dest.csv

MultiChannel -SaveImg "d:\with space.png,Index=2"
Sla grafiek nummer 2 op in d:\with space.png, met standaard kleurenschema, 800 pixels breed, 600 pixels hoog

MultiChannel -d d:\source.tps -SaveAll d:\dest_nodata,nodata -SaveImg d:\dest.png -SaveImg "d:\with space.png,Index=2"
Laad desktop uit d:\source.tps, sla desktop dan op in d:\dest_nodata.tps zonder data, sla een afbeelding van grafiek 1 op in d:\dest.png met standaard kleurenschema en standaard afmetingen en een afbeelding van grafiek 2 op in d:\with space.png.

Batch-operatie op meer bestanden

Wanneer meer TPS-bestanden verwerkt moeten worden, bijvoorbeeld omgezet worden naar CSV-bestanden om in software van derden te gebruiken, vereenvoudigen twee batch-bestanden deze taak.

Het eerste batch-bestand, ConvertOne.bat, voert de eigenlijke operaties op het TPS-bestand uit. In dit voorbeeld zet het een TPS-bestand om naar een CSV-bestand, met de standaard CSV-opties. U kunt dit batch-bestand aanpassen naar uw wensen.

@echo off

echo Converteer %1.tps naar %1.csv

MultiChannel.exe -l %1.tps -SaveScp %1.csv

Het tweede batch-bestand, ConvertAll.bat roept het eerste batch-bestand aan voor elk TPS-bestand in de huidige map.

@echo off

rem Ga in een lus langs alle bestanden in deze map en verwerk de TPS-bestanden

for /f %%a IN ('dir /b *.tps') do call ConvertOne.bat %%~na %%~xa

pause

Deze batch-bestanden vereisen dat Meer instanties toestaan is uitgeschakeld en dat de Multi Channel oscilloscoop-software gestart is voordat ConvertAll.bat gestart wordt..