Multi Channel oscilloscoop-software update, versie 1.43

2 december 2020

Versie 1.43 van de Multi Channel oscilloscoop-software is nu te downloaden.

Diverse veranderingen zijn gemaakt om nieuwe functionaliteit toe te voegen en de bediening van de software te verbeteren. Dit is een overzicht van enkele van de veranderingen.

Instellingenschermen voor instrumenten, kanalen en I/Os

Alle instrumenten en kanalen kunnen nu ook worden bediend met speciale instrumentinstellingenschermen en kanaaltinstellingenschermen. Deze schermen worden geopend door op de Settings window Instellingenscherm-knop op de instrument- of kanaalbalk te klikken.

Instrument- en kanaalinstellingenscherm

Figuur 1: Instrument- en kanaalinstellingenscherm

De Auto ranging-functie van de kanalen heeft nu ook een onderste en bovenste limiet waartussen de auto ranging-functie werkt. Deze limieten kunnen worden gebruikt als bijvoorbeeld aan diverse punten in een circuit wordt gemeten. De probe verplaatsen van het ene naar het andere punt heeft dan tot gevolg dat de auto ranging-functie steeds schakelt naar het meest gevoelige bereik als de probe tijdelijk geen verbinding maakt. Een onderste limiet instellen vlak bij het gebruikte bereik voorkomt dat en zorgt dat de scoop sneller reageert wanneer de probe weer is aangesloten.

Bronnen en I/O's hebben nu ook speciale instellingenschermen voor eenvoudiger en sneller instellen van de objecten. Hun instellingenschermen worden geopend door de bron of I/O te dubbelklikken in het Objectscherm, of door met rechts op de bron of I/O te klikken en Toon instellingenscherm uit het popupmenu te kiezen.

Instellingenscherm SoftGen en Gain/Offset-I/O

Figuur 2: Instellingenscherm SoftGen en Gain/Offset-I/O

De instellingenschermen tonen alle relevante instellingen van het bijbehorende instrument, kanaal, bron of I/O. Veranderingen in het instellingenscherm worden direct uitgevoerd op het bijbehorende object. Ieder instellingenscherm kan geopend blijven tijdens het meten om een eenvoudige en snelle toegang te houden tot alle instellingen van het object.

Nieuwe signaalbewerkings-I/O's toegevoegd

Een aantal nieuwe I/O's zijn toegevoegd aan de software, om te helpen uw gemeten signalen te bewerken en er zo veel mogelijk informatie uit te halen.

Filter-I/O

Een nieuwe Filter-I/O is toegevoegd aan de software, deze vervangt de bestaande Laagdoorlaatfilter-I/O. Een specifieke toepassing voor de Filter-I/O is het verwijderen van ongewenste frequenties, die verdere bewerkingen van het signaal negatief kunnen beïnvloeden, uit een gemeten signaal.

Filter I/O instellingenscherm

Figuur 3: Filter I/O instellingenscherm

De volledig instelbare Filter-I/O kan worden ingesteld op de volgende filtertypen:

 • Laagdoorlaatfilter
 • Hoogdoorlaatfilter
 • Banddoorlaatfilter
 • Bandsperfilter

Afhankelijk van het ingestelde filtertype, kan een uit drie of vier filteralgoritmes worden gekozen. Beschikbare filteralgoritmes zijn:

 • Butterworth
 • Chebyshev type I
 • Chebyshev type II
 • Peak (alleen banddoorlaat)
 • Notch (alleen bandsper)

Het instellingenscherm van de Filter-I/O toont ook een grafische weergave van de filterkarakteristieken. Een bodediagram met versterking en fasehoek wordt getoond en ook een grafiek met polen en nulpunten. De fasegrafiek kan tussen graden en radialen worden geschakeld en de frequentie-as kan tussen lineair en logaritmisch worden geschakeld.

Signal cleaner-I/O

Een Signal cleaner-I/O is toegevoegd aan de software, om periodieke signalen schoon te maken door ruis en andere ongewenste verstoringen te verwijderen uit de gemeten signalen. De schoonmaaksterkte is instelbaar.

Signal cleaner-I/O instellingenscherm

Figuur 4: Signal cleaner-I/O instellingenscherm

Hier onder een voorbeeld van een 3 mV blokgolf met significante ruis, schoongemaakt met Signal cleaner-I/O.

Signal cleaner-I/O voorbeels

Figuur 5: Signal cleaner-I/O voorbeels

Deskew-I/O

Een Deskew-I/O is toegevoegd aan de software, om een signaal horizontaal, in tijd, te verschuiven.

Deskew-I/O instellingenscherm

Figuur 6: Deskew-I/O instellingenscherm

De Deskew-I/O wordt gebruikt om twee signalen met een faseverschuiving recht boven elkaar te plaatsen in het scoopscherm. De Deskew-I/O kan ook worden gebruikt om een faseverschuiving die wordt veroorzaakt door een stroomprobe uit het stroomsignaal te halen, zodat een correcte vermogensberekening kan worden gedaan.

De Deskew-I/O kan worden gebruikt voor het verschuiven van signalen van kanalen, maar ook van andere bronnen als als IO's. De verschuiving kan worden ingesteld in tijd of in aantal samples, zowel positief als negatief

Ideaal filter

Een tweede filterende I/O is aan de software toegevoegd, de Ideaal filter-I/O. De Ideaal filter-I/O filtert het signaal van zijn bron met een instelbaar ideaal software-filter. Het laat de gewenste frequenties uit het frequentiespectrum volledig door en blokkeert de ongewenste frequenties uit het frequentiespectrum volledig. De flanken zijn oneindig steil.

Ideaal filter-I/O instellingenscherm

Figuur 7: Ideaal filter-I/O instellingenscherm

De volledig instelbare Ideaal filter-I/O kan worden ingesteld op de volgende filtertypen:

 • Laagdoorlaatfilter
 • Hoogdoorlaatfilter
 • Banddoorlaatfilter
 • Bandsperfilter

Venster-I/O

Een Venster-I/O is toegevoegd aan de software. De Venster-I/O past een vensterfunctie toe op zijn ingangssignaal. De vensterfunctie verandert de hoogte van de tsamples van het ingangssignaal, zodanig dat de uiteinden geleidelijk naar nul afnemen. Een specifieke toepassing van een Venster-functie is het verwijderen van spectrale lekkage bij een Fourier-transformatie. Een andere toepassing is het aanpassen van de vorm van een signaal-burst, om bijvoorbeeld in de Arbitrary Waveform Generator te gebruiken.

Venster-I/O instellingenscherm

Figuur 8: Venster-I/O instellingenscherm

Instellingen zijn beschikbaar om de gewenste vensterfunctie te selecteren en of de uitgang genormaliseerd moet worden.

Nieuwe keuze in het Math-menu

Het Math-menu in de software is uitgebreid met een keuze Zelf instellen... die een wizard opent waarmee een math-kanaal met berekening op twee zelf te kiezen kanalen kan worden toegevoegd.

Math-menu wizard

Figuur 9: Math-menu wizard

Nieuw Probe-menu

Aan de kanaalinstellingen is een probe-instelling toegevoegd. Met de probe-instelling kan de gebruikte probe, stroomtang of verzwakker worden gekozen die gebruikt wordt. De keuze stelt dan de bijbehorende probeversteking en meeteenheid in.

De probe-instelling is beschikbaar in het kanaal-popupmenu, op de kanaalbalken en in het instellingenscherm van een kanaal. Alle TiePie engineering oscilloscoop-probes, differentiële verzwakkers en stroomtangen zijn in het menu beschikbaar.

Probe menu

Figuur 10: Probe menu

Overige veranderingen

Diverse overige veranderingen en verbeteringen zijn gemaakt in de software, om het bedienen van instrumenten en uitvoeren van metingen te verbeteren.

 • Icoontjes in Objectscherm vergroot voor betere zichtbaarheid en eenvoudiger bedienen bij een touch screen
 • Grafiek:
  • Een grafiek die naar een eigen scherm was verplaatst, heeft nu een Restore in main window Plaats terug in hoofdscherm-knop om de grafiek terug te plaatsen in het hoofdscherm.
  • Samples van een Dataverzamelaar-I/O die nog niet zijn gemeten worden niet meer getekend, om verwarring te voorkomen
 • Trigger-instellingenscherm: Niveaus houden nu rekening met probe-versterking en meeteenheid.
 • Compressetest-sink : Welkbalkknop voor aantal cilinders toegevoegd aan het scherm.
 • EMI-I/O:
  • 30 MHz toegevoegd aan de lijst met Fmin-voorkeurkeuzes.
  • BugFix: Wanneer een logaritmische frequentie-as en een Fmin <> 0 Hz was geselecteerd, kwamen het raster en het signaal niet overeen.
  • Fix: Wanneer een EMI-Quick Setup was geladen, werden de instrmentbalken niet goed verborgen.
 • Fix: In bepaalde situaties kon een tweede kanaal niet worden toegevoegd aan een Pulsdecoder-I/O of een SPI-decoder-I/O.